Bình Dương dự trù 12.000 tỉ đồng để đầu tư công năm 2023

Bình Dương dự trù 12.000 tỉ đồng để đầu tư công năm 2023

Bình Dương dự trù 12.000 tỉ đồng để đầu tư công năm 2023