Chính Phủ Đặt Mục Tiêu GDP Năm 2022 Tăng 6 – 6,5%

Cùng với việc thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã đặt mục tiêu GDP năm 2022 tăng 6 - 6,5%.