Công nghiệp bùng nổ làm tăng giá trị bất động sản thị trường các tỉnh phía Nam