Trên thị trường sơ cấp, giá bán của một số dự án giai đoạn tiếp theo tăng mạnh so với giai đoạn đầu.

Trên thị trường sơ cấp, giá bán của một số dự án giai đoạn tiếp theo tăng mạnh so với giai đoạn đầu.

Trên thị trường sơ cấp, giá bán của một số dự án giai đoạn tiếp theo tăng mạnh so với giai đoạn đầu.