Đất-có-bị-thu-hồi-nếu-hết-thời-hạn-sử-dụng-đất

Đất có bị thu hồi nếu hết thời hạn sử dụng đất?