Sốt đất có dấu hiệu ngày càng lan rộng?

Sốt đất có dấu hiệu ngày càng lan rộng?

Sốt đất có dấu hiệu ngày càng lan rộng?