Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung TP.HCM Đến Năm 2040 Với Tổng Dân Số Khoảng 14 Triệu Người

Dieu-Chinh-Quy-Hoach-Chung-TP.HCM-Den-Nam-2040-Voi-Tong-Dan-So-Khoang-14-Trieu-Nguoi