Hơn 2.590 Tỷ Đồng Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Nam Tân Tập, Long An

Hơn 2.590 Tỷ Đồng Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Nam Tân Tập, Long An

Hơn 2.590 Tỷ Đồng Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Nam Tân Tập, Long An