Kiến Nghị Thí Điểm Xây Dựng Nhà Ở Cho Công Nhân Ở Một Số Tỉnh, Thành