THƯƠNG BẢO DiPro

P.TGĐ HÀ NGUYỄN THƯƠNG BẢO

P. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


”Ngoài sứ mệnh phát triển kinh tế, chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển con người, nỗ lực cao nhất tạo nên một môi trường làm việc cống hiến, khơi thông thái độ tích cực, định hướng tầm nhìn chiến lược để chúng ta từng bước phát triển toàn diện và vững bền.”