MTTQ Việt Nam TP.HCM Trao Tặng bằng Khen Cho Cường Thịnh Phát Group Trong Hoạt Động Tích Cực Phòng, Chống Dịch Covid-19

MTTQ Việt Nam TP.HCM Trao Tặng bằng Khen Cho Cường Thịnh Phát Group Trong Hoạt Động Tích Cực Phòng, Chống Dịch Covid-19

MTTQ Việt Nam TP.HCM Trao Tặng bằng Khen Cho Cường Thịnh Phát Group Trong Hoạt Động Tích Cực Phòng, Chống Dịch Covid-19