Trong 3 tháng tới, những thông tin tích cực như thông tin quy hoạch, chính sách đầu tư,… sẽ thúc đẩy các giao dịch. Song, thông tin biến chủng Omicron xuất hiện tại Việt Nam, thị trường BĐS 2022 sẽ diễn biến như thế nào?

Trong 3 tháng tới, những thông tin tích cực như thông tin quy hoạch, chính sách đầu tư,… sẽ thúc đẩy các giao dịch. Song, thông tin biến chủng Omicron xuất hiện tại Việt Nam, thị trường BĐS 2022 sẽ diễn biến như thế nào?

Trong 3 tháng tới, những thông tin tích cực như thông tin quy hoạch, chính sách đầu tư,… sẽ thúc đẩy các giao dịch. Song, thông tin biến chủng Omicron xuất hiện tại Việt Nam, thị trường BĐS 2022 sẽ diễn biến như thế nào?