Nới hạn mức tín dụng có phải là “đũa thần” cho thị trường bất động sản?

Nới hạn mức tín dụng có phải là “đũa thần” cho thị trường bất động sản?

Nới hạn mức tín dụng có phải là “đũa thần” cho thị trường bất động sản?