Quy hoạch cù lao Mỹ Phước, Thủ Thừa thành khu dân cư sinh thái, vui chơi, giải trí

Quy hoạch cù lao Mỹ Phước, Thủ Thừa thành khu dân cư sinh thái, vui chơi, giải trí

Quy hoạch cù lao Mỹ Phước, Thủ Thừa thành
khu dân cư sinh thái, vui chơi, giải trí