Theo quan điểm của giới chuyên gia, muốn giữ an toàn cho nền kinh tế thì việc siết tín dụng BĐS là điều tất yếu.

Theo quan điểm của giới chuyên gia, muốn giữ an toàn cho nền kinh tế thì việc siết tín dụng BĐS là điều tất yếu.

Theo quan điểm của giới chuyên gia, muốn giữ an toàn cho nền kinh tế thì việc siết tín dụng BĐS là điều tất yếu.