Thành công không truy quá khứ, nỗ lực không suy tính tương lai