Thị trường bất động sản sẽ lành mạnh hơn trong tương lai