Bộ Xây dựng “thúc” công khai thông tin BĐS để ngăn “thổi giá”

Bộ Xây dựng "thúc" công khai thông tin BĐS để ngăn "thổi giá"

Bộ Xây dựng “thúc” công khai thông tin BĐS để ngăn “thổi giá”