Đầu tư bất động sản, có nên lựa chọn đất đấu giá?

Đầu tư bất động sản, có nên lựa chọn đất đấu giá?

Đầu tư bất động sản, có nên lựa chọn đất đấu giá?