7 công trình giao thông trình HĐND TP.HCM trong kỳ họp tới

7 công trình giao thông trình HĐND TP.HCM trong kỳ họp tới

7 công trình giao thông trình HĐND TP.HCM trong kỳ họp tới