TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng giao thông là “đòn bẩy” của sự bứt phá

TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng giao thông là “đòn bẩy” của sự bứt phá

TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng giao thông là “đòn bẩy” của sự bứt phá