TP.-Hồ-Chí-Minh-sẽ-có-thêm-4-huyện-lên-thành-phố,-1-huyện-lên-quận

TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm 4 huyện lên thành phố, 1 huyện lên quận

TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm 4 huyện lên thành phố, 1 huyện lên quận