Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp trên dưới 30% giá trị tổng sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp trên dưới 30% giá trị tổng sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp trên dưới 30% giá trị tổng sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh