3 ĐIỂM NGHẼN CỦA NỀN KINH TẾ VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BĐS NĂM 2020