3 điều luôn tìm thấy ở người thống trị cuộc đua – chứng thực từ chính thành công trong thực tế