6 yếu tố tích cực giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định