BÌNH DƯƠNG – THỎI NAM CHÂM CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS ĐÔNG NAM BỘ