Bộ Xây dựng: Bất động sản 2020 có thể xảy ra sốt nóng, tăng giá đất nền một số nơi