Bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm 2019 qua các chỉ số