Cả nước có hơn 32 nghìn giao dịch bất động sản thành công trong 6 tháng