Chính sách nổi bật liên quan bất động sản áp dụng từ 07/2022

Chính-sách-nổi-bật-liên-quan-bất-động-sản-áp-dụng-từ-07.2022

Chính sách nổi bật liên quan bất động sản áp dụng từ 07/2022

Từ ngày 01/7/2022, nhiều chính sách mới về bất động sản, xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các chính sách bên dưới.

Bình Dương sửa đổi quy định về phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất, việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Sở Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm đến Phòng Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai.

Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Chính sách nổi bật liên quan bất động sản áp dụng từ 07/2022
Chính sách nổi bật liên quan bất động sản áp dụng từ 07/2022

Một số điểm mới về BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Theo Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm (BH) bắt buộc thì có các điểm mới sau:

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua BH bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và BH bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Đối với BH bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: doanh nghiệp BH thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba, mà thuộc phạm vi trách nhiệm theo thỏa thuận tại hợp đồng BH.

Thêm trường hợp doanh nghiệp BH không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất gồm: tổn thất theo tập quán quốc tế do các bên tham gia BH thỏa thuận áp dụng nếu tập quán đó không trái với pháp luật Việt Nam.

Số tiền BH tối thiểu đối với BH bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được thực hiện như sau: thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng/người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. Với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý liên quan (nếu có) được xác định như sau:

Đối với công trình dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền BH tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn BH và không giới hạn số vụ tổn thất. Đối với công trình từ 1.000 tỷ đồng trở lên sẽ là 100 tỷ đồng.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *