Lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết: cho bà Nguyễn Thị Rậu