Đất nền tiếp tục giữ “ngôi vương” trong đầu tư năm 2019