Đầu năm công việc bộn bề, làm thế nào để duy trì động lực làm việc mỗi ngày?