Dòng tiền nhà đầu tư chuyển hướng về các tỉnh lẻ, khu vực nào đang được chú ý đặc biệt?