Economist: Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế an toàn sau dịch Covid-19