Hạ tầng khai thông, người mua nhà vùng ven hưởng lợi