HoREA-đề-nghị-phạt-10-giá-trúng-đấu-giá-đối-với-đơn-vị-bỏ-cọc-đất-Thủ-Thiêm

HoREA đề nghị phạt 10% giá trúng đấu giá đối với đơn vị bỏ cọc đất Thủ Thiêm

HoREA đề nghị phạt 10% giá trúng đấu giá đối với đơn vị bỏ cọc đất Thủ Thiêm