Loạt chính sách bất động sản nổi bật tháng 10/2022

Loạt chính sách bất động sản nổi bật tháng 10/2022

Từ tháng 10/2022, nhiều chính sách mới về Bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các quy định sau đây:

Đồng Nai quy định điều kiện tách thửa đất

Từ ngày 01/10/2022, Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Điều kiện chung tách thửa đất

– Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

– Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

– Diện tích thửa đất tách thửa, hợp thửa thuộc trường hợp chưa có thông báo thu hồi đất hoặc chưa có quyết định thu hồi đất.

– Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.

– Nhóm người nhận chuyển quyền sử dụng đất (đồng sử dụng) thì quyền sử dụng đất phải đảm bảo phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm theo diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất.

Cơ hội nhà đầu tư “săn” đất cuối năm

Điều kiện cụ thể tách thửa đất

– Đối với đất ở

+ Thửa đất sau tách thửa phải có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 35/2022, chiều rộng cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông cụ thể như sau:

Cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5m đối với đường giao thông công cộng có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m.

Cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4m đối với đường giao thông công cộng có lộ giới nhỏ hơn 19m hoặc chưa có quy định lộ giới giao thông.

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60m2. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại nông thôn là 80m2.

Lưu ý, diện tích tối thiểu thửa đất quy định nêu trên không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình.

+ Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Siết nhà 'hai giá', thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%
 

– Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

+ Thửa đất sau tách thửa phải đảm bảo quy định giống như đất ở nêu trên và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

+ Trường hợp thửa đất được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa phải được sự chấp thuận của cơ quan chấp thuận đầu tư.

– Đối với đất nông nghiệp

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500m2. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 2.000m2.

+ Thửa đất nông nghiệp sau tách thửa phải phải tiếp giáp với đường giao thông công cộng hoặc đảm bảo dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 3 Điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015 và phải thực hiện đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 95, Điều 171 Luật Đất đai 2013, lối đi này không phải là đường giao thông công cộng.

Cà Mau quy định mới về bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình khi thu hồi đất

Từ ngày 07/10/2022, Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp nhà ở, công trình xây dựng phải tháo dỡ một phần mà phần còn lại của nhà ở, công trình đó vẫn sử dụng được theo tiêu chuẩn, kỹ thuật theo quy định pháp luật thì mức bồi thường bằng tổng giá trị xây mới đối với phần phải tháo dỡ và khoản tiền tính bằng 40% giá trị xây mới phần phải tháo dỡ để chủ sở hữu sửa chữa, hoàn thiện phần nhà ở, công trình còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình xây dựng trước khi bị tháo dỡ.

Trường hợp nhà ở bị tháo dỡ một phần mà ranh giới tháo dỡ (ranh giới giải phóng mặt bằng) nằm ở giữa hai cột chịu lực của nhà ở thì diện tích được tính bồi thường và tháo dỡ là diện tích bị tháo dỡ theo ranh giới tháo dỡ và cộng thêm một khoảng diện tích tính từ ranh giới tháo dỡ đến cột chịu lực gần nhất với ranh giới tháo dỡ.

Trường hợp nhà ở bị tháo dỡ một phần mà ranh giới tháo dỡ (ranh giới giải phóng mặt bằng) ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống và không đảm bảo về điều kiện kỹ thuật theo quy định pháp luật về nhà ở, giao UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xác định việc đảm bảo điều kiện kỹ thuật để xem xét, quyết định việc bồi thường, hỗ trợ toàn bộ diện tích nhà ở theo quy định.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *