Metro Số 2 có thể lùi thời gian khởi công đến năm 2025

Metro Số 2 có thể lùi thời gian khởi công đến năm 2025

Metro Số 2 có thể lùi thời gian khởi công đến năm 2025