Nhà đầu tư giữ tiền mặt hay xuống tiền mua bất động sản lúc này?