Những người trẻ – Bạn nghĩ gì về câu chuyện Thời Gian?