Tây Nam Center Golden Land – Đảm bảo pháp lý trước khi mở bán