Thị trường bất động sản vẫn có sức cầu và thanh khoản lớn