Hơn 3,5 tỷ USD vốn FDI “rót” vào thị trường bất động sản trong 9 tháng

Hơn 3,5 tỷ USD vốn FDI “rót” vào thị trường bất động sản trong 9 tháng

Hơn 3,5 tỷ USD vốn FDI “rót” vào thị trường bất động sản trong 9 tháng