Từ 12/9, áp dụng quy định mới về giá tính thuế GTGT với bất động sản

Từ 12/9, áp dụng quy định mới về giá tính thuế GTGT với bất động sản

Từ 12/9, áp dụng quy định mới về giá tính thuế GTGT với bất động sản