Thủ Thừa: Khởi công nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 818