Tiện ích, hạ tầng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị BĐS hiện nay