TS Trần Hữu Hiệp: ‘Cần may lại chiếc áo pháp lý cho đất đai’