Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt mức kỷ lục trong 4 năm qua